Privacy policy

Ez az adatvédelmi nyilatkozat az Intergavel Aukciószervező, Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Lóverseny u. 3. a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett, a http://www.intergavel.com és a http://www.intergavel.hu oldalon elérhető aukciós szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás weboldalán.
A Szolgáltatással kapcsolatban kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő az Üzemeltető, aki az adatokat biztonságos bérelt szervereken tárolja. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltetőnek a Szolgáltatás nyújtásában közreműködő munkavállalói ismerhetik meg, illetve a számlázáshoz szükséges adatokat (név, cím, adószám, e-mail cím) Üzemeltető kiadja az eszközök eladójának részére. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően történik. Az Üzemeltető által végzett adatkezelés célja a Szolgáltatás nyújtása, a felmerült viták rendezése, felvilágosítás adása, és működési problémák elhárítása és a Felhasználási Szerződés alapján az Üzemeltetőt megillető jogok gyakorlása.
A Szolgáltatás használata regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, tehát az adatszolgáltatás a Szolgáltatás keretén belül minden esetben önkéntes.
Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy a Szolgáltatás keretében részt vesz aukciókban, az Üzemeltető kezelni fogja az adott felhasználó aukciókban részvételével kapcsolatos adatait.
A Szolgáltatás Üzemeltető részére fizetendő díjának elszámolásával és megfizetésével kapcsolatban a felhasználók részéről további adatok megadása válhat szükségessé.
Az Üzemeltető nem adja át harmadik személyeknek az adott felhasználó személyes azonosítására alkalmas adatait.

Kivételt képeznek az alábbi események:

  1. Amennyiben egy aukció sikerrel zárul, a résztvevő felek a kapcsolatfelvétel és a tranzakció lebonyolítása érdekében egymás elérhetőségeit az Üzemeltetőtől az aukció lezárásakor megkapják.
  2. A Szolgáltatás egyes részeit az Üzemeltető adott esetben alvállalkozóival is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen kapcsolódó személyek és cégek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhet, ugyanakkor az ilyen cégeket és személyeket az átadott adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.
  3. Az Üzemeltető együttműködik a hatóságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések felderítése és szankcionálása érdekében. Az Üzemeltető a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket teljesíti és ennek keretében az egyes felhasználók valamennyi jogszerűen kezelt adatát kiadhatja az erre jogosult szervnek vagy személynek.

Bár az Üzemeltető megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, az Üzemeltető nem tudja garantálni, hogy a felhasználók adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen adatokat szerezzenek meg. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra is felhasználhatják.
A felhasználókat saját érdekükben kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis átadja egy harmadik személy számára, ennek következtében akár jogilag kötelező érvényű ügyletek kötelezettjévé is válhat. Ilyen esetben javasolt az adott azonosítót haladéktalanul módosítani.
Az Üzemeltető a felhasználók kifejezett hozzájárulása hiányában is jogosult bizonyos személyesnek minosülő adatok, többek között számlázási és forgalmi adatok kezelésére. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján az Internet-hozzáférést biztosító és más hírközlési szolgáltatók is jogosultak bizonyos körben a felhasználók személyes és egyéb adatainak kezelésére.
A Szolgáltatás használatával a felhasználó és az Üzemeltető hírközlési eszköz útján létesít egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton történik. Ez az Üzemeltető részéről fokozott biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ezért az Üzemeltető törekszik arra, hogy szolgáltatása biztonságosnak minősüljön és ennek érdekében megfelelő biztonsági intézkedéseket rendszeresít.
Szolgáltatás keretén belül a felhasználóknak lehetősége van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba (account) történő bejelentkezés útján érhetnek el. A felhasználóknak joguk van kérni adataik törlését is a Szolgáltatás oldalairól elérhető kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül. Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül közzétett információkért mindennemű felelosségét kizárja.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás weboldalán, amely a hozzáférhetővé tételt követő 10. napon lép hatályba.

© 2017 Intergavel Auction Organiser, Service Provider Ltd.