Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania prywatnych danych dotyczących usługi organizowania aukcji, dostępnej na stronie internetowej http://www.intergavel.hu , zarządzanej przez Spółkę Intergavel Kft. (adres: 6000 Kecskemét, Lóverseny u. 3. dalej zwany: Operator). Wraz z rozpoczęciem usługi użytkownicy akceptują warunki niniejszej Polityki prywatności. Treść niniejszej Polityki prywatności dostępna jest na stronie internetowej udzielanej Usługi.
Przetwarzającym prywatne dane, udostępnione w związku z korzystaniem z usługi jest Operator, który przechowuje te dane na dzierżawionym, bezpiecznym serwerze. Do danych, które przetwarza Opertor mogą mieć dostęp wyłącznie pracownicy Operatora, którzy współpracują przy udzielaniu Usługi. Operator udostępnia Sprzedawcy dane konieczne do wystawienia faktury (nazwa, adres, NIP, adres e-mail) . Przetwarzanie danych w każdym przypadku odbywa się przy zachowaniu aktualnych przepisów prawnych. Celem przetwarzania danych przez Operatora jest udzielanie Usług, łagodzenie sporów, udzielanie informacji oraz rozwiązywanie problemów jak również wykonywanie praw Operatora na podstawie Umowy użytkowania.
Korzystanie z Usługi wymaga rejestracji, a więc podania danych osobowych. Użytkownik w każdej chwili może zadecydować o tym, że nie życzy sobie podawać niektórych danych, a więc przekazywanie danych w ramach Usługi jest za każdym razem dobrowolne.
Jeżeli użytkownik podejmie decyzję o tym, że w ramach Usługi weźmie udział w aukcji, wówczas Operator będzie przetwarzał dane Użytkownika, związane z udziałem w aukcji.
W związku z rozliczeniem i uiszczeniem opłat dotyczących Operatora może stać się konieczne udostępnienie przez użytkowników dodatkowych danych.
Operator nie przekazuje osobom trzecim danych osobowych służących identyfikacji użytkownika.

Wyjątek stanowią:

  1. Jeżeli licytacja zakończona jest sukcesem wówczas uczestnicy licytacji, w celu nawiązania kontaktu i zrealizowania transakcji, po zakończeniu aukcji otrzymują od Operatora swoje dane kontaktowe.
  2. Niektóre zadania związane z udzielaniem Usługi Operator może zlecić podwykonawcom. W takich przypadkach może się zdarzyć, że dla osób kontaktowych i firm część danych osobowych Użytkownika zostanie udostępniona, przy czym takie osoby i firmy, w związku z tymi danymi osobowymi, zobowiązane są do zachowania poufności.
  3. Operator współpracuje z odpowiednimi organami w celu wykrywania i sankcjonowania przypadków łamania prawa w związku z oferowaną Usługą. Operator na wniosek organów przekazuje dane osobowe w celu ezgekwowania przepisów prawa. W ramach tych czynnyści może on wydać uprawnionym do tego organom lub osobom wszystkie przechowywane zgodnie z prawem dane osobowe niektórych Użytkowników.

Mimo tego, że Operator zachowuje wszelkie środki ostrożności, Operator nie jest w stanie zagwarantować, że dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z niniejszą Poliytką prywatności. Może zaistnieć sytuacja, że osoby trzecie lub inni Użytkownicy niezgodnie z prawem zdoędą dostęp do danych osobowych. Ponadto sam użytkownik może przekazać swoje dane osobom trzecim, które wykorzystają je w celach niezgodnych z prawem.
Użytkownicy we własnym interesie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dostęp do identyfikatora osobowego i hasła. Jeżeli użytkownik przekaże te informacje osobom trzecim w konsekwencji może stać się nawet dłużnikiem w prawnie wiążących transakcjach. W takich przypadkach należy natychmiast zmienić ID i hasło.
Operator bez zgody użytkownika ma również prawo przetwarzać dane kwalifikujące się jako osobowe między innymi do celów wystawiania faktur i obrotu towarem. Zgodnie z Ustawą nr.C z 2003 roku „O stosowaniu środków komunikacji elektronicznej” usługodawcy udostępniający dostęp do internetu i do innych usług komunikacji elektronicznej są również uprawnieni do przetwarzania danych osobowych i innych danych Użytkowników.
W związku z korzystaniem z Usługi Użytkownik i Operator utrzymują ze sobą kontakt w formie elektronicznej. Przekazywanie informacji odbywa się w otwartej sieci. W konsekwencji tego ze strony Operatora wymagane jest zachwanie dodatkowych środków ostrożności. Właśnie dlatego Operator dokłada wszelkich starań, aby jego usługa była bezpieczna i w tym celu wprowadza systematyczne działania zabezpieczające.
W ramach usług Użytkownik ma możliwość na zmianę i poprawienie podanych przez siebie danych. Funkcja ta jest dostępna po zalogowaniu się na konto osobiste. Użytkownik ma prawo prosić o usunięcie swoich danych również wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej Usługi. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników w ramach oferowanych Usług. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności. W przypadku wprowadzenia zmian Operator udostępni na stronie internetowej Usługi zmienioną Politykę prywatności, która 10 dnia od jej ogłoszenia wchodzi w życie.

© 2017 Spółka Intergavel