Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje pravidlá spravovania osobných údajov v rámci služby realizovania dražieb (ďalej iba Služba), dostupnej na stránke http://www.intergavel.com a http://www.intergavel.hu, prevádzkovaných spoločnosťou Intergavel Aukciószervező, Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Lóverseny u. 3., ďalej iba: Prevádzkovateľ). Započatím používania Služby užívatelia prijímajú podmienky tohoto prehlásenia o ochrane osobných údajov. Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov je nepretržite dostupné na webovej stránke Služby.
Čo sa týka spracovania osobných údajov v súvislosti so Službou, je správcom údajov Prevádzkovateľ, ktorý má údaje uložené na bezpečných prenajatých serveroch. Osobné údaje, spracovávané Prevádzkovateľom, môžu spoznať iba jeho zamestnanci, spolupracujúci pri poskytovaní Služby, respektíve údaje, potrebné pre fakturáciu (meno, adresa, daňové číslo, e-mailová adresa) poskytne Prevádzkovateľ predajcovi položiek. Spracovanie údajov v každom prípade prebieha v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi. Účelom spracovania údajov Prevádzkovateľom je poskytovanie Služby, usporiadanie vzniknutých sporov, poskytovanie informácií a odstránenie prevádzkových problémov, ako aj výkon práv, prislúchajúcich Prevádzkovateľovi na základe Užívateľskej zmluvy.
Používanie Služby je viazané na registráciu, a tak aj na poskytnutie osobných údajov. Užívateľ sa kedykoľvek môže rozhodnúť tak, že určité údaje neposkytne, poskytovanie údajov je teda v rámci Služby v každom prípade dobrovoľné.
Pokiaľ sa užívateľ rozhodne zúčastniť sa v rámci Služby dražby, Prevádzkovateľ bude spravovať údaje daného užívateľa, súvisiace s jeho účasťou na dražbe.
V súvislosti so zúčtovaním a uhradením polatkov pre Prevádzkovateľa Služby môže byť potrebné poskytnutie ďalších údajov od užívateľa.
Prevádzkovateľ neposkytne tretej osobe údaje, vhodné na identifikáciu osoby daného užívateľa.

Výnimku tvoria nasledujúce udalosti:

  1. V prípade úspešne uzatvorenej dražby zúčastnené strany v záujme vzájomného kontaktovania a realizácie transakcie pri uzavretí dražby dostanú od Prevádzkovateľa navzájom svoje kontaktné údaje.
  2. Výkonom niektorých častí Služby môže Prevádzkovateľ v danom prípade poveriť aj subdodávateľa. V takýchto prípadoch sa môže stať, že niektoré údaje užívateľa budú poskytnuté týmto zainteresovaným osobám a firmám, tieto osoby a firmy však ohľadom poskytnutých osobných údajov viaže povinnosť mlčanlivosti.
  3. Prevádzkovateľ spolupracuje s úradmi v záujme odhalenia a sankcionovania porušenia zákona, spáchaného v rámci Služby. Prevádzkovateľ vyhovie žiadostiam o poskytnutie údajov, založeným na právnych predpisoch, a v rámci toho môže poskytnúť všetky legitímne spracované údaje jednotlivých užívateľov oprávneným orgánom alebo osobám.

Hoci Prevádzkovateľ vykonal všetky vhodné bezpečnostné opatrenia, Prevádzkovateľ nemôže zaručiť, že spracovávanie údajov užívateľov bude uskutočnené výhradne spôsobmi, uvedenými v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov. Tretie osoby, ale aj iní užívatelia môžu byť schopní údaje protiprávne získať. Okrem toho aj užívateľ môže svoje údaje poskytnúť tretím osobám, ktoré ich použijú na nelegálne účely.
Užívatelia nesú vo vlastnom záujme výhradnú zodpovednosť za používanie svojho osobného ID a hesla. Pokiaľ užívateľ tieto svoje údaje predsa len poskytne tretej osobe, v dôsledku toho sa môžu preňho stať záväznými hoci aj právne záväzné transakcie. v takomto prípade je odporúčané poskytnuté údaje okamžite zmeniť.
Prevádzkovateľ je oprávnený na spracovanie určitých údajov užívateľa aj bez jeho výslovného súhlasu, okrem iného na spracovanie fakturovacích a prevádzkových údajov. Na základe zákona C. z roku 2003 o elektronických komunikáciách sú aj poskytovatelia prístupu na internet a iný poskytovatelia komunikačných služieb oprávnení do určitej miery spracovať osobné a iné údaje užívateľa.
Použitím Služby užívateľ a Prevádzkovateľ vytvoria vzájomný kontakt cestou komunikačných prostriedkov, poskytovanie informácií prebieha na otvorenej sieti. To vyžaduje zo strany Prevádzkovateľa dodržovanie zvýšených bezpečnostných požiadaviek. Prevádzkovateľ sa preto snaží o to, aby bola ním poskytovaná služba klasifikovaná ako bezpečná a v záujme toho zavádza primerané bezpečnostné opatrenia.
V rámci Služby má užívateľ možnosť upraviť alebo opraviť ním zadané údaje, táto funkcia je dostupná prihlásením sa do osobného priečinku užívateľa (account). Užívateľ má právo požiadať o vymazanie svojich údajov prostredníctvom kontaktného formulára, dostupného na stránkach Služby. Prevádzkovateľ vylučuje akúkoľvek svoju zodpovednosť za informácie, poskytnuté užívateľmi v rámci Služby.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohoto prehlásenia o ochrane osobných údajov. V prípade zmeny sprístupní Prevádzkovateľ zmenené prehlásenie na webovej stránke Služby, zmenené prehlásenie vstúpi do platnosti 10. deň po jeho sprístupnení.

© 2017 Intergavel Auction Organiser, Service Provider Ltd.