Árverési szabályzat

1.     Szabályzat elfogadása

A jelen aukciós honlapon való regisztrációval, az aukción való ajánlattétellel, valamint a vásárlással az Árverezők, az Ajánlattevők, valamint az Árverési vevők a mindenkor hatályos árverési szabályzatot, valamint az ajánlattétellel érintett Árverési információkat és az abban foglalt feltételeket visszavonhatatlanul és feltétel nélkül elfogadják és magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el.

2.     Értelmező rendelkezések

 • Árverésszervező: a jelen árverési oldalt üzemeltető, az árverés lebonyolításáért felelős jogi személy, Intergavel Kft.
 • Regisztrált ügyfél: a www.intergavel.hu honlapon regisztrált felhasználó, aki az árverésen való részvételhez szükséges felhasználói névvel, jelszóval rendelkezik.
 • Ajánlattevő: aki az értékesítésre meghirdetett vagyontárgy megvételére az árverés kezdő és záró időpontja között regisztrált ajánlatot tesz.
 • Regisztrált ajánlat: a minimumárat elérő ajánlat.
 • Árverési vevő: az árverésen nyertes ajánlattevő.
 • Minimum ár: az a legalacsonyabb összeg, amelyet felajánlva a meghirdetett vagyontárgy megnyerhető.
 • Maximális licit: automatikus ajánlattétel esetén az ajánlattevő által megjelölt legmagasabb vételár összege.
 • Automatikus ajánlattétel: az árverési rendszer az ajánlattevő által beállított maximális licitig az adott licitléptékkel az aktuális legmagasabb vételi ajánlathoz képest automatikusan emeli az ajánlott összeget.
 • Vételár különbözet: az eredeti nyertes Árverési vevő és a helyébe lépő Árverési vevő ajánlataiban szereplő ajánlati vételárak közötti eltérés.
 • Árverési információ: az adott vagyontárgy értékesítésével összefüggő adatokat, az árverés kezdő és záró időpontját, annak egyéb szerződéses feltételeit, a vagyontárgy Árverésszervező által ismert jellemző tulajdonságait, műszaki leírását, ismérveit, fényképét, minimumárát, valamint a megtekintés lehetőségét tartalmazza, mely az Árverésszervező honlapján kerül feltöltésre.
 • Megbízó: az eladó, az árverésre bocsátott vagyontárgy tulajdonosa.
 • Licitlépték: a pillanatnyi ajánlati ár és az ajánlható legkisebb licit közötti különbség.
 • Leütési ár: az Árverési vevő által megajánlott nyertes ajánlatban szereplő utolsó vételár.
 • Szállítási engedély: az Árverésszervező írásbeli tájékoztatása az Árverési vevő részére arról, hogy az adott árveréssel érintett vagyontárgyakat honnan és milyen határidőben szállíthatja el.

3.     Általános szabályok

Az online árverés nyilvános, bárki számára megtekinthető, de az elektronikus árverésen való részvétel az Árverésszervező által működtetett jelen árverési felületen való regisztrációhoz, valamint belépéshez kötött. Új regisztráció kizárólag jogi személyek számára lehetséges. Az árverést az Árverésszervező Árverési információ útján, a www.intergavel.hu honlapján tűzi ki. Az árverésre kerülő vagyontárgyakat a Megbízó nevében és javára az árverés ideje alatt található állapotukban az Árverésszervező bocsátja árverésre. Az Árverésszervező fenntartja az egyes árverési tételek kizárásának, vagy összevonásának a jogát.

Árverésszervező mind a Megbízó, mind az Ajánlattevők érdekeit képviseli, a tiszta verseny követelményét tartja szem előtt tevékenysége során.

4.     Felelősség kizárása

Az Ajánlattevő és az Árverési vevő az árverésen való részvétellel tudomásul veszi, hogy az árverésre bocsátott, illetőleg elárverezett vagyontárgyak vonatkozásában mind a Megbízó, mind az Árverésszervező teljes körűen kizárja a hibás teljesítéssel összefüggésben kellékszavatossági és jótállási kötelezettségét, a vagyontárgyak minőségével, állapotával, teljességével, ismert vagy rejtett hibáival és egyéb tulajdonságaival kapcsolatban semmiféle felelősséget nem vállal. Az árverési tételek listája, az árverésre bocsátott vagyontárgyak jellemző tulajdonságai, állapotának leírása, forgalmi értékének megállapítása, valamint egyéb paramétereknek a megadása a legnagyobb körültekintés mellett kerülnek összeállításra, azonban nem feltétlenül biztosítják az adott vagyontárgy tulajdonságainak teljes körű ismertetését. A technikai adatok, mint például méret- és súlymegjelölés, vagy gyártási év megadása nem kötelező.
Az Ajánlattevő, illetőleg az Árverési vevő tudomásul veszi az Árverésszervező, illetőleg a Megbízó jótállási, szavatossági felelősségének a kizárást, valamint, hogy az árverés zárását követően sem a vagyontárgy minőségével, sem állapotával kapcsolatban reklamációval semmilyen formában és semmilyen fórum előtt nem élhet. Annak biztosítása érdekében, hogy az Ajánlattevő és/vagy Árverési vevő az árverésre kerülő vagyontárgyat, illetőleg annak egyes tulajdonságait megismerhesse, az egyes árverési tételek, vagyontárgyak az árverést megelőzően az árverési információban maghatározott helyen és időben előzőleg megtekinthetőek. A vagyontárgyak minden esetben a megtekintett állapotukban kerülnek árverezésre, melyek eltérhetnek az Árverési információban szereplő fényképtől vagy leírástól. A megtekintés során nem észlelt vagy nem felismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságáért az Árverésszervező felelősséget nem vállal.

Az Ajánlattevő, illetőleg az Árverési vevő tudomásul veszi, hogy a termék átvételét közvetlenül a Megbízóval intézi. Az e körben a termékkel kapcsolatosan felmerülő bármiféle észrevételét, panaszát is Megbízó felé tudja megtenni az Árverési vevő.

Árverésszervező az online árverés lefolytatásához szükséges informatikai hátteret biztosítja, azonban ha a rendszer működése során olyan hiba lép fel, mely rajta kívülálló, előre nem látható technikai probléma és a licit időtartama alatt nem, csak utólagos visszajelzés, reklamáció folytán jut tudomására az Árverési licitáló vagy más személy jelzése alapján, az az érintett online árverést, illetve annak eredményét nem befolyásolja. Amennyiben az árverés folyamatában észleli az Árverési Licitáló, hogy valamilyen informatikai meghibásodás léphetett fel a rendszerben, mely őt akadályozza a licitálásban, azt azonnal köteles jelezni az Árverésszervező felé, akár telefonon, akár az online felületen történő írásos jelzés formájában. Az 5 perces licitidő alatt, bármilyen informatikai, technikai probléma észlelése esetén az Árverésszervező közvetlen megkeresésére van lehetőség, azzal, hogy az ilyen jellegű probléma esetleges észlelése nem jelenti az adott tétel licitjének újraindítását. A fellépő informatikai, technikai probléma jellegétől függően és a liciten résztvevők jelzései alapján az Árverésszervező ettől eltérő egyedi döntést is hozhat annak függvényében, hogy a legnagyobb körben tudja biztosítani az esélyegyenlőséget az árverés során. Ilyen egyedi döntéséről és az érintett árverés további folyamatáról az Árverésszervező az érintett aukció összes résztvevőjét, írásban (e-mailen) értesíti. Az online árverés lezárultát követően, az informatikai rendszer működésével összefüggésben tett panaszt, észrevételt Árverésszervező figyelembe venni nem tudja, az informatikai okok miatt tett panasz utólagos kivizsgálására, a licitárverés újbóli lefolytatására ilyen hivatkozással nincs lehetőség. Árverésszervező a licitárverés megismétlésére informatikai meghibásodás utólagos bejelentésére hivatkozással nem tud lehetőséget adni.

Felhívjuk az Licitálók figyelmét, hogy az online licitárverésen való részvétel Ajánlattevő oldalán minimum 128 kbit/s letöltési és 64 kbit/s feltöltési sebességű internet hozzáférés feltétele mellett működik optimálisan!

Minimális internetböngésző előírás:

Internet Explorer 8.0

Mozilla Firefox 3.6

Google Chrome 12.0

Opera 10.0

Safari 5.0

Java scriptek futtatásának engedélyezése alapfeltétel.

Az online árveréssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő technikai probléma rendezése és az ezzel kapcsolatban felmerülő észrevételek megtételére közvetlenül és kizárólag Árverésszervezőnél van lehetőség! 

5.     Személyiségi jogok védelme

Az Árverésszervező kizárólag az Ajánlattevők azonosításához szükséges adatokat kezeli, a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelést, valamint az adatvédelmi követelmények érvényesülését a honlapon található Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek betartásával biztosítja. Az Ajánlattevők, Árverési vevők elérhetőségét az Árverésszervező esetleges jövőbeli aukciókról történő értesítés érdekében, vagy információs célra megőrzi. Az árverésen való részvételhez szükséges regisztráció során megadott adatok valódiságáért az Ajánlattevő felel. Az adatok módosítását, kijavítását bármikor kérheti az Árverésszervezőtől. Minden regisztrációban megadott adat módosulásakor a regisztrált ügyfél köteles ajánlattétel előtt jelezni azt az Árverésszervező felé.

6.     Ajánlattétel

Az online árverésen történő részvétel előfeltételeként az Ajánlattevőknek regisztrálniuk kell magukat Árverésszervező www. intergavel.hu honlapján. A regisztrációra legkésőbb az adott online árverés kezdő időpontját megelőző 1 nappal szükséges sort keríteni. Az árverést megelőző 1 napon belül megtett regisztráció esetében Árverésszervező felelősséget vállalni a regisztráció befogadásáért és ezzel az Ajánlattevő részvételének biztosításáért az adott árverésen, nem tud. A regisztrációval egyidejűleg az Ajánlattevők elfogadják Árverésszervező jelen Szabályzatában foglaltakat, melyet magukra nézve az elfogadással kötelező érvényűnek tekintenek.

Külföldi vásárlóink esetében a licitálás, aukciónként, 5000 €-ig lehetséges. Amennyiben licitjeinek összértéke meghaladná ezt a határt, cégünk fedezetigazolást kér be.
Ezt a dokumentumot az info@intergavel.hu email címre kérjük elküldeni (új partnereknek regisztráció után) a levélben megjelölve, mely aukción szeretnének részt venni.

Az ajánlattétel egyik módja a konkrét összegű ajánlat, melynek során az Ajánlattevő a „GYORSLICIT” gombra kattintva a jelenlegi árat egy licitléptékkel emeli ajánlatával.

Az ajánlattétel másik módja az automatikus ajánlattétel. Ennek során az Ajánlattevő megadja az úgynevezett maximális licitet, azaz az általa még elfogadható legmagasabb vételár összegét, amely összegig a rendszer automatikusan emeli az aktuális legmagasabb vételi ajánlat összegét az adott licitléptékkel, legfeljebb azonban az Ajánlattevő által megadott maximális licit erejéig.

Az Ajánlattevőnek kiemelt figyelmet kell fordítania a helyes összeg bevitelére, ellenőrzésére, a maximális licit beállításakor, különös tekintettel arra, hogy az elírásából, elütéséből származó következményekért az Árverésszervező semmilyen felelősséget nem vállal. Bármilyen nem várt, informatikai, technikai meghibásodás esetén a licit beírásakor a Licitáló egyértelműen észleli, ha a rendszer nem megfelelően működik, vagy az online felület a megtett licitet nem fogadja be. Ez esetben először saját online felületét kell megvizsgálnia, hogy az online árverési felület folyamatos frissülése biztosított-e. Amennyiben továbbra is problémát észlel, abban az esetben Licitáló azonnal köteles közvetlenül Árverésszervezőt értesíteni a  meghibásodás kijavítása érdekében, észrevételének figyelembe vételére csak ez esetben van lehetőség. Az adott tétel licitálásának újraindítására az Ajánlattevő által észlelt technikai probléma észlelése esetén sincs lehetőség.

Az ár a legtöbb esetben EUR-ban kerül meghatározásra, általában mind EUR-ban, mind HUF-ban teljesíthető a fizetés. Az ettől eltérő eseteket feltüntetjük oldalunkon. Az Árverési vevő által fizetendő leütési árat az adott árverés információs oldalán feltüntetett vásárlói felár és 27% ÁFA terheli.

Az Árverésszervező a Minimum árat el nem érő legnagyobb összegű ajánlatot saját belátása szerint mérlegeli, a Megbízóval egyeztetve fogadhatja el. Az Árverésszervező az árverés ideje alatt kizárólagos jogkörrel rendelkezik abban a tekintetben, hogy a meghirdetett tételek a hivatalos leütésig általa bármikor módosíthatóak és visszavonhatóak.

A megtett ajánlat nem vonható vissza. A rendszer minden ajánlat megadásakor megerősítést kér, ezt követően az ajánlatot visszavonni nem lehet. A maximális licit értékét emelni lehet, csökkenteni csak az aktuális ajánlati árnál egy licitléptékkel magasabb összegre lehet.

Tételzárás meghosszabbítása: Abban az esetben, ha az árverés befejezését megelőző 5 percben újabb vételi ajánlat érkezik, úgy az árverés időtartama az utolsó vételi ajánlattételtől (licittől) számított 5 perccel automatikusan meghosszabbodik. Az árverés azt követően zárul le, amikor az árverés befejezését megelőző 5 perc első alkalommal telik el úgy, hogy nem érkezik újabb, a korábbinál magasabb összegű ajánlat.

7.     Ajánlattétel speciális esetei

Árverésszervező megkülönböztető jelzéssel ellátva, adott esetben az online licitárverés olyan speciális esetét is alkalmazhatja, mely esetben az árverésen legmagasabb licitösszeggel zárt Árverési vevő automatikusan nem válik az adott termék tulajdonosává, azaz árverési nyertessége fenntartással történik meg. Ebben az esetben a fentiekben leírt ajánlattételi szakasz nem zárul le az utolsó 5 perc licit tétel nélküli elteltével, hanem az aukció lezártát követő 1 munkanapon belül a Megbízó jóváhagyó döntése, mely az aukció eredményének elfogadása is egyben – zárja a folyamatot. Ebben az esetben a Megbízó fenntartja magának a jogot arra, hogy az aukció eredményének függvényében döntsön a sikeres aukció lezárásáról és ezzel mintegy jóváhagyását adja annak eredményére. A Megbízó 1 munkanapon belül történő jóváhagyása esetén az online aukció véglegesen lezárul és a fizetési és tulajdonviszonyok vonatkozásában az általános aukciós szabályok lépnek érvénybe. A fenntartással történő árverési értékesítés által tehát az online aukció lezárásával, de még a Megbízó jóváhagyását megelőzően az Árverési vevőnek beáll a fizetési kötelezettsége, azonban a Megbízó eladási kötelezettsége nem áll be azonnal, csak az árverés lezárásának jóváhagyásával.

Amennyiben Megbízó az árverés lezárásának jóváhagyására fenntartott 1 munkanapon belül úgy dönt, hogy nem fogadja el az árverés eredményét, azaz az adott aukció keretei között nem értékesíti az online árverésen licitre meghirdetett termékeket, úgy az árverés eredménytelenül zárul. Megbízó döntése alapján ugyanezen termékekre új online árverés meghirdetéséről dönthet. Mindezen döntési jogosultság kizárólagosan a Megbízó oldalán áll fenn, az ilyen típusú online árverésen résztvevők ezen körülményeket a részvételükkel egyidőben automatikusan elfogadják.

Ezen árveréseket az Árverésszervező az Ajánlattevők figyelemfelhívása érdekében minden esetben megkülönböztetetten tünteti fel, az árverés megnevezése mellett felhívva a figyelmet a „fenntartással történő értékesítésre”.

A fenntartással történő értékesítés elvén működő másik speciális online árverési forma, melyet Árverésszervező külön figyelemfelhívással feltüntetve hirdet meg, a csoportos aukció. Árverésszervező fenntartja magának a jogot, hogy meghatározott online aukciók egyes termékeit, melyek funkciójukat vagy rendeltetésüket tekintve összetartoznak vagy kiegészíthetik egymást, csoportos aukción is meghirdessen.

Ezen aukció az egyes termékekre vonatkozó licitárveréssel történik, tehát az egyes termékekre is lehet licitálni az általános eljárási szabályok szerint. Azonban azon termékek vonatkozásában, melyekre csoportos árverés is meghirdetésre került, az egyes termékekre vonatkozó árverés zárása „fenntartással” történik. A csoportos árverés a kombinációs gomb funkciója alatt az egyes tételekre vonatkozó árverés lezárultát követően indul arról az összegről, mely összeg az egyes tételes árverési aukció legmagasabb nyertes összege volt a csoportban szereplő tételeknél + 10 %. Amennyiben a csoport valamely tételére licit nem érkezett, akkor azon tétel a kikiáltási összeg +10 % összeggel kerül bele a csoportos árverési tétel csomagba. A csoportra lehet ezt követően licitálni, mely licitre az általános szabályok érvényesek.

Amennyiben a meghirdetett csoport tételekre csoportos árverés keretében nem érkezik érvényes licit, úgy az egyes termékek vonatkozásában megtett érvényes, legmagasabb licit válik véglegesen nyertessé és az arra Ajánlatot tevő fenntartásos nyertessége véglegesítődik ezáltal.

Amennyiben érkezik érvényes csoportos licit, úgy a csoportos értékesítés elsőbbségi jogán a csoportosan érkezett legmagasabb, érvényes licit Ajánlattevője nyeri az aukciót.

A csoportos árverés kezdésének időpontját Árverésszervező megjelölni nem tudja, az az egyes tételekre vonatkozó árverés lezárultához igazodik és egy órán át fut.

8.     Árverési vevő kötelezettségei

Fizetési kötelezettségek, késedelem és következményei:

Az online árverésen való licitálás önmagában fizetési kötelezettséget keletkeztet az Ajánlattevők részéről. Ajánlattevő ennek ismeretében és fizetési kötelezettségének vállalásával teszi meg minden esetben licitjét. Fizetési kötelezettség keletkeztével az Ajánlattevőn az általa tett licit összege követelésként érvényesíthető érvényes és eredményes aukciózárás esetén.

Az árverést az a licitáló (Ajánlattevő) nyeri, aki az adott árverés során a legmagasabb összegű, érvényes vételi ajánlatot tette. Azonos összegű ajánlatok esetén a rendszerben korábban megjelenő ajánlat megelőzi a később érkező azonos összegű ajánlatot. Az Ajánlattevő arról a tényről, hogy az árverést megnyerte, a regisztráció során megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenetben kap értesítést.

Külön megjelölt, nagyobb értékű tételeket tartalmazó online árverések esetében Árverésszervező fenntartja magának a jogot, hogy az Ajánlattevőktől az árverésen való licitálás feltételeként fedezetet igazoló banki igazolás bemutatását kérje. Ezen esetben az az érintett online árverésen Ajánlattevők csak abban az esetben licitálhatnak a termékekre, ha az Árverésszervező által meghatározott banki nyilatkozatot az Ajánlattevő fedezetének rendelkezésre állásáról előzetesen az Árverésszervező által meghatározott módon és formában bemutatták.  Árverésszervező ezen nyilatkozattétel bemutatásához kötött árveréseket külön figyelemfelhívás mellett hirdeti meg. Azon Ajánlattevők, akik nem rendelkeznek Árverésszervező által megjelölt fedezettel vagy elmulasztják a megadott határidőig bemutatni azt, nem vehetnek részt az adott árverésen.

A licit nyertese, azaz az Árverési vevő az elektronikus értesítést követő 1, azaz egy munkanapon belül köteles a teljes vételár ÁFÁ-val növelt összegét és az Árverésszervezőt megillető jutalékot (vásárlói felárat) banki átutalással az Árverési információban megadott bankszámlaszámra megfizetni. A határidő elmulasztását követően az Árverési vevő a fizetéssel késedelembe esik, ettől a határidőtől fizetési kötelezettsége a mindenkori törvényes mértékű késedelmi kamattal növelt összegre vonatkozóan áll fenn. A követelés a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően jogi úton behajtható. Az Árverésszervező a nemfizetés esetén alkalmazandó behajtás eljárási költségeit az Árverési vevőre terhelheti.
Abban az esetben, ha az Árverési vevő a fizetéssel 5 munkanapot meghaladó késedelembe esik, az Árverésszervező jogosult a Megbízó erre vonatkozó külön meghatalmazása alapján és a Megbízó képviseletében az adott adásvételtől elállni, és a vagyontárgyat a következő legmagasabb ajánlatot tevő licitálónak felajánlani, aki ez által – korábbi ajánlatának fenntartása esetén – a nyertes ajánlattevő helyébe lép. Amennyiben a nyertes ajánlatot követő legmagasabb ajánlatot tevő Ajánlattevő korábbi ajánlata vonatkozásában írásbeli fenntartó nyilatkozatot tesz, az ajánlatok között ennek következtében felmerülő vételár-különbözet megfizetésének a kötelezettsége a fizetést elmulasztó eredeti Árverési vevőt (nyertest) terheli, melynek megfizetésére az erre vonatkozó írásbeli felszólítást követő 5, azaz öt napon belül köteles, ezt követően késedelembe esik, és a követelés kamatokkal, valamint a behajtási eljárás költségeivel növelten válik jogi úton behajthatóvá. Az Árverési vevő, aki a nyertes ajánlatát követően nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a fizetési határidőt követő 10. napon regisztrációja szerint kizárásra kerül a rendszerből, azaz további árverésen nem vehet részt. A nem fizető Árverési vevővel szemben a nemfizetés kapcsán érvényesítendő jogi úton történő fizetési behajtás a rendszerből történő kizárás mellett, azzal együttesen is érvényesítheti az Árverésszervező. Az árverésről történő kizárás feloldására csak a tartozások kiegyenlítését – vételár kamatokkal növelt összege, eljárási költségek - követően van mód. Árverésszervező fenntartja magának a jogot, hogy a nem fizető Árverési vevőkkel szembeni kizárás feloldását saját hatáskörében elbírálja. A kizárás feloldása tehát a tartozás kiegyenlítését követően automatikusan nem történik meg, az egyéni elbírálás alá esik Árverésszervező oldalán, mellyel a továbbiakra vonatkozó komolytalan fizetési szándékkal rendelkező vagy fizetésképtelen Árverési vevőket kívánja kiszűrni, ezzel is az Ajánlattevők érdekében eljárva. Abban az esetben, ha licittermékek árverésen történő értékesítésére vagy a termékek elszállítására egyéb okból rövidebb határidők kerülnek megállapításra, úgy Árverésszervező a rendszerből történő kizárására a fizetéssel késedelembe esőnek rövidebb, 5 napos határidőt is megállapíthat a kizárásra. A jogi úton történő behajtásra ez esetben is a fizetési határidőt követő 5 nap elteltével kerülhet sor. A kizárás tényéről minden esetben elektronikus üzenetben kap értesítést a nemfizető nyertes Árverési vevő. Amennyiben az adásvétel a nyertes ajánlatot követő legmagasabb ajánlatot tevő Ajánlattevővel – ajánlatának fenntartása hiányában – nem jön létre, az Árverésszervező jogosult az eszközt ismét árverésre bocsátani. A továbbiakban a fent leírtak érvényesek.

Abban az esetben, amikor az Árverésszervező közvetlenül állítja ki a számlát a megvásárolt eszközökről az Árverési vevő felé, Árverésszervezőnek továbbra sem keletkezik felelőssége a termékek meglétéért, minőségéért, állapotáért, ezen felelősség továbbra is a Megbízó oldalán merül fel. Árverésszervező csupán az átruházási eljárásban vállal ez esetben közvetítői szerepet.


Szállítási kötelezettségek, késedelem és következményei:

A teljes vételár kifizetését követően a Szállítási engedély kiadásától a megadott határidőn belül az Árverési vevő köteles a vagyontárgy elszállítására. Ennek elmulasztása esetén a jogcím nélküli birtoklás szabályai irányadók. A gépek, berendezések lebontását, rakodását, szállítását csak a fizetési kötelezettségének teljesítését követően kezdheti meg, miután megkapta a szállítási engedélyt. A lebontás, elszállítás költségei az Árverési vevőt terhelik. Az árverés, a megtekintés, a lebontás és elszállítás során bekövetkezett balesetekért az Árverésszervező felelősséggel nem tartozik, mindenki csak saját felelősségre tekintheti meg, bonthatja, szállíthatja el a vagyontárgyakat. A gépeket, berendezéseket a helyszínen üzembe helyezni szigorúan tilos. E tilalom megszegőjét teljes kártérítési kötelezettség terheli.

Az árverés összes látogatója a megtekintés, illetve látogatás során az általa – akár emberi életben, vagy egészségben, akár épületben, akár egyéb vagyontárgyakban okozott károkért teljes kártérítési felelősséggel tartozik, illetve mindenki csak saját kockázatára tekintheti meg a vagyontárgyakat, bármely elszenvedett balesetért egyéni felelősséggel tartozik. Az Árverésszervező a látogatás során a gépek összeszereléséből, a berendezések állapotából eredő bárminemű balesetért teljes felelősségét kizárja.

Az árverés során egészen az árverés lezárásáig Megbízó úgy dönthet, hogy az árverésen meghirdetett egyes terméket visszahívja, nem kívánja e módon mégsem értékesíteni. A termékek árverés alóli visszahívásáról az Árverésszervező értesíti a licitálókat. Ezen termékvisszahívásokért az Árverésszervező felelősséget nem vállal, tudomásul veszi Megbízó döntését. Amennyiben Megbízó az árverés lezárását megelőzően eláll a meghirdetett teljes terméklista online árverés keretében történő értékesítésétől, Árverésszervező a licitálókat erről értesíti és az árverés eredménytelenül zárul. Megbízó ilyen jellegű elállásáért az Árverésszervező felelősséget nem vállal. A termékek árverés keretében történő értékesítése alóli kivonása kizárólag a Megbízó felelőssége.

Az árverés keretében megvásárolt termék elszállítását az Árverési vevő közvetlenül a Megbízóval intézi. Amennyiben az Árverési vevő a vagyontárgyat nem szállítja el a megadott határidőig, az Árverésszervező, vagy a Megbízó a tárolásra, őrzésre nem köteles, az adásvételi szerződéstől való elállást követően a vagyontárgyat ismételten értékesítheti. A tárolás, őrzés időtartamára az Árverési vevő minden egyes késedelemmel érintett nap vonatkozásában 1.000,- Ft/m2 összegű tárolási díj fizetésére köteles. Az Árverésszervező fenntartja magának a jogot, hogy a tárolási díj összegét a tárolást végző jogi, vagy természetes személy a fenti összegtől eltérő mértékben határozza meg azzal, hogy annak megállapításakor figyelembe veszi az őrzés különös körülményeit, illetve az ennek kapcsán felmerült költségeket, valamint a tárolás mindenkori szokásos díját. Az újbóli értékesítés, az értékesítési veszteség, valamint a határidőn túl felmerült mindennemű költség megfizetésére az Árverési vevő köteles.

Az Árverési vevő az elszállítási kötelezettségét a Szállítási engedély kézhezvételétől a megadott szállítási határidőig köteles teljesíteni azzal, hogy elszállítási kötelezettségének megszegése fizetési kötelezettsége alól nem mentesíti, valamint az Árverésszervező jogosult – az elállást követően – a vagyontárgyat más Ajánlattevő részére értékesíteni. A kötelezettségszegő eredeti Árverési vevőt terheli a tárolással, az őrzéssel, valamint a nyertesként való kiesésével kapcsolatban felmerült mindennemű költség. A költségek megfizetésének eredménytelensége esetén az Árverésszervező a behajtás iránt jogi úton haladéktalanul intézkedik.

Az árverésen más megbízásából résztvevő, ajánlatot tevő, illetve vásárló készfizető kezesként tartozik helytállni az Árverési vevő fizetési kötelezettségeiért.

Abban az esetben, ha az átvétel időpontjában a liciten megvásárolt terméket Megbízó átadni nem tudja az Árverési vevőnek, akkor ezen vitás helyzetet Árverési vevő és Megbízó közvetlenül egymással intézik, Megbízó őrzési, tárolási felelőssége áll fenn kizárólagosan ilyen esetben. A megvásárolt termék kiadásának ilyen okból elmulasztott kiadása esetén Árverésszervezőt felelősség nem terheli, a felé jelzett probléma észlelését követő legkésőbb 10 munkanapon belül Árverésszervező az adott termék vételárát visszautalja az Árverési vevőnek. Amennyiben ezen okból Árverési vevő kártérítési vagy egyéb igényt kíván érvényesíteni, úgy azt kizárólag a Megbízó felé teheti meg, Árverésszervező a termék kiadásával kizárja felelősségét.

Amennyiben az átvételkor a termék a megtekintéskori állapotához képest rosszabb állapotban kerül kiadásra, sérült vagy műszaki meghibásodása áll fenn, az át nem adott termékre vonatkozó feltételek ebben az esetben is fennállnak, azzal, hogy az időközben bekövetkezett sérülés, állagromlás tényét Árverési vevőnek kell alátámasztania, azonban ebben az esetben is Árverésszervező felelőssége kizárt, csak az esetleges indokolt elállás esetében a visszafizetés során jár el. Ezen túlmenően felmerült vitás kérdések, igények rendezése Árverési vevő és Megbízó között zajlik.

Lízingkonstrukció az aukciós eszközökre

Lízingkonstrukció érhető el azoknál az aukciós eszközöknél, ahol ezt az Intergavel Kft. külön feltünteti „Lízingelhető” megjelöléssel.
A megjelölt határidőig szükséges jelezni a finanszírozási igényt annak érdekében, hogy legyen elegendő idő a minősítésre.
A finanszírozás igénybe vételéhez szükséges és egyben igénybevételi feltétel, hogy a licit zárása előtt a banki ígérvény az igénybe vevő rendelkezésére álljon.
Amennyiben az Árverési vevő igénybe veszi a lízing konstrukciót, az önrész (minimum 10% + teljes Áfa + vásárló felár Áfával) megfizetését az egy napos fizetési határidő betartásával kötelező rendezni az árverés zárása után, valamint ezzel egyidejűleg a Vevő köteles aláírni a lízing szerződést.
Abban az esetben, ha a lízingszerződés nem kerül aláírásra (vagyis a finanszírozási ügylet nem jött létre), úgy ez esetben is köteles az Árverési vevő megfizetni az eszköz teljes vételárát önerőből történő teljesítéssel. A vásárlástól ez esetben történő elállás nem lehetséges.

9.     Felelősség, tulajdonjog

A vagyontárgy a teljes vételár megfizetése után esedékessé váló birtokbaadással az Árverési vevő tulajdonába kerül, amivel átszállnak rá a tulajdonost terhelő kötelezettségek, így vagyoni felelősséggel tartozik a vagyontárgyért, és átszáll rá az elvesztés, sérülés, tűz-, víz-, elemi károk illetve lopás és betöréses lopás kockázata is, mind a vagyontárgyra, mind annak berendezéseire, mind egyes tartozékaira vonatkozóan. A vételár kifizetését követő birtokbaadással a kárveszély és a kockázatviselés az Árverési vevőt terheli.

Az aukciókon történő részvételre jelen Árverési Szabályzatban foglalt feltételek elfogadásával van lehetőség.

Abban az esetben, ha jelen Árverési Szabályzat feltételeiben módosítás következik be, Árverésszervező köteles arról haladéktalanul tájékoztatni a már korábban regisztrált Árverési vevőt, Árverési vevő pedig a további részvételét a módosított Szabályzat elfogadásával veszi tudomásul, tekinti azt magára nézve kötelező érvényűnek, illetve az ismételt elfogadást követően nyílik meg számára a további elektronikus aukciókon történő részvétel lehetősége.

10.    Reklamáció, kapcsolattartás

Az online árveréssel kapcsolatosan felmerült kérdések, észrevételek, problémák jelzését Árverésszervező közvetlenül várja, melyet e-mailben az info@intergavel.hu e-mail címen vagy telefonon, a +36 23 200 120 telefonszámon tehetnek meg az Árverésszervező oldalára regisztrált potenciális Ajánlattevők. A hozzá ilyen módon érkezett megkereséseket Árverésszervező haladéktalanul megvizsgálja és megválaszolja.